Contact Xu Beihong Memorial Museum

Xu Beihong Memorial Museum
No. 53 North Street of Xinjiekou
West City District, Beijing
People’s Republic of China
Postal code: 100035