Figure 7

Figure 7. Xu Beihong (1895-1953), Spring Rain on the Lijiang (Li River), 1937, 73.8 x 113.8 cm, ink on paper, Xu Beihong Memorial Museum