Photo 7

Photo 7. Xu Fangfang wearing a Young Pioneer’s red scarf, Beijing, 1957.