Figure 6

Figure 6. Xu Beihong (1895-1953), Portrait of Mohandas Karamchand Gandhi, 1940, 20 x 23.8 cm, charcoal on paper, Xu Beihong Memorial Museum. Xu Beihong sketched Gandhi in a few minutes during a gathering in Santiniketan, India.