Photo 3

Photo 3. Xu Beihong (right) with his wife Liao Jingwen and their son Xu Qingping and daughter Xu Fangfang in the house at 16 East Shoulu Street, Beijing, 1953.