Xu Qingping and his son Xu Ji’s Exhibition

Xu Qingping and his son Xu Ji held an exhibition of their paintings at Zhongshan Park in Beijing, Sept. 24, 2016-Oct. 7, 2016.

Red Wall (2016), by Xu Ji (1980- ), oil on canvas

Tibetan Village (2005), by Xu Ji (1980- ), oil on canvas

Beijing White Pagoda Temple (2015), by Xu Ji (1980- ), oil on canvas