Xu Beihong’s Son Professor Xu Qingping and His Students’ Exhibition

Professor Xu Qingping and his students held an exhibition at School of Arts, Renmin University of China in Beijing, Sept. 28, 2016-Oct. 7, 2016.

Chen Hao and Xu Fangfang with Chen’s ink brush painting, Harvard University Campus.

Chen Hao and Xu Fangfang with Chen’s ink brush painting, Harvard University Campus